Меню
Меню

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.bearings.bg

Уважаеми посетители, внимателно прочетете настоящите Общи условия, преди да използвате този уебсайт и преди да завършите поръчка. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с публикуваните Общите условия.

Дата на актуализация: 15.01.2023 г.

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между потребителите на електронните интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.bearings.bg, поддомейните му и фейсбук страницата ни (наричани по-долу за краткост „Сайт“, „Уебсайт“, „Интернет страница“, “Електронен магазин”, “Търговец”, “Продавач”, "ИНТРАКОМ БЕАРИНГС", “Магазин” “Ние”) и се прилагат в отношенията ни с клиенти физически лица (наричани за краткост „Вие“, „Купувач“, „Клиент“, „Потребител“, „Посетител“, „Ползвател“), които имат достъп до уебсайта или в страницата ни в социалните мрежи, администрирана от нас.

(2) За клиентите юридически лица (наричани за краткост „Клиент търговец“, “Вие”, “Купувач”, “Клиент”, „Посетител“, „Ползвател“), ползващи услугите и продуктите, предлагани в Сайта, Общите условия се прилагат ограничено. За клиенти търговци не се прилагат правилата за отказ и замяна, уредени в раздел IX, както и правилата за гаранции и рекламации, уредени в раздел X. Ако сте юридическо лице и поръчате от нашия сайт, можете да се свържете с нас за индивидуално договаряне на тези отношения.

(3) В случаите, при които потребител или клиент търговец е извършил поръчка чрез сайта, приема се, че е налице сключен с електронния магазин договор за покупко-продажба от разстояние, при който се прилагат настоящите Общи условия.

(4) Настоящите Общи условия се прилагат при поръчка от Сайта, както и при заявка на стока или услуга от потребител до търговеца, извършена по телефон, електронна поща или социалните мрежи.

Чл. 2 Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате Сайта.

 1. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Чл. 3 „ИНТРАКОМ  БЕАРИНГС ООД“, ЕИК 205738361, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, Бизнес Парк Варна, сграда В8, офис Р06, адрес за кореспонденция: гр. Варна 9000, Бизнес Парк Варна, сграда В8, офис Р06, данни за кореспонденция: [email protected], телефон +35952964444, администрира и управлява сайта BEARINGS.BG - онлайн магазин, предлагащ сключване на договор за покупко-продажба от разстояние при настоящите Общи условия. Навсякъде в тези Общи условия под „Сайт“, „Уебсайт“, „Интернет страница“, “Електронен магазин”, “Търговец”, “Продавач”, “ BEARINGS.BG ”, “Ние” следва да разбирате електронен магазин BEARINGS.BG, управляван и администриран от „ИНТРАКОМ  БЕАРИНГС ООД“.

Чл. 4 Можете да се свържете с BEARINGS.BG по следния начин:

(1) чрез телефон: +35952964444;

(2) чрез имейл: [email protected] 

(3) чрез писмо до адрес: гр. Варна 9000, Бизнес Парк Варна, сграда В8, офис Р06 

(4) чрез формата за контакт в Сайта;

III.ДЕФИНИЦИИ

Чл. 5 (1) “Потребител“ е всяко пълнолетно физическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда, регистрира се в него и или закупува продукт или услуга чрез поръчка в Сайта.

(2) „Клиент търговец“ е всяко юридическо лице или друго правно образувание, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда, регистрира се в него и или закупува продукт или услуга чрез поръчка в Сайта.

(3) “Клиент” е всяко физическо или юридическо лице, направило поръчка на стока или услуга в Сайта.

(4) „Търговец”, „Продавач“ е „ИНТРАКОМ  БЕАРИНГС ООД“.

(5) „Акаунт“, „Профил“ представлява раздел в Сайта, формиран от имейл адрес, парола и лични данни на потребител или клиент търговец, който им позволява да използват услугите на Сайта, в случаи, в които за използването им се изисква акаунт и или да разглеждат свои поръчки.

(6) „Производител“ е физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда предлаганите в електронния магазин стоки и или чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е посочено върху стоката, нейната опаковка или търговската документация.

(7) „Сайт“, “Електронен магазин”, “Търговец”, “Продавач”, “ BEARINGS.BG”, “Магазин”, “Уебсайт” означава интернет страница, находяща се на следния уеб адрес: BEARINGS.BG, както и всяка страница в социалните мрежи или интернет, свързана по някакъв начин с BEARINGS.BG.

(8) „Стоки“, “Продукти” са всички артикули в магазина, представляващи движими вещи, които са индивидуализирани с подробно описание и/или цветно изображение, имат посочена цена и или производител.

(9) “Услуги” са всички услуги в магазина, които не представляват стоки и са индивидуализирани и имат цена.

(10) “Договор”, “Договор от разстояние”, “Поръчка”, “Заявка” обхваща всички случаи, при които се сключва договор между BEARINGS.BG и клиент чрез един или няколко от следните методи:

i) поръчка чрез интернет (сайт, електронна поща, социални мрежи, платформа);

ii) поръчка по телефон или факс.

(11) “Договор от разстояние под отлагателно условие” означава сключен между Клиент и BEARINGS.BG договор от разстояние при условие същият да бъде изпълнен при уговорените условия само при възможност на продавача. Счита се, че продавачът има възможност да изпълни договора при кумулативно наличие на следните обстоятелства: 

i) разполага със стоката в наличност (при поръчка на стоки);

ii) може да изпълни договора в срок и при условия, каквито са договорени. Отлагателното условие се счита за сбъднато, а договорът става обвързващ за страните от момента, в който продавачът лично или чрез трето лице е потвърдил пред купувача възможността да достави стоката или услугата при уговорените условия. Счита се, че отлагателното условие не е настъпило и договорът не е обвързващ за страните, в случай че продавачът уведоми купувача за невъзможността за изпълнение, както и при липса на уведомление в срок от 7 работни дни от поръчката, че продавачът може да изпълни договора.

IV.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 6 (1) Достъпът до Сайта с цел регистрация на поръчка или регистрация на профил е позволен за всяко лице. Регистрацията като потребител в Сайта е по желание на посетителя.

(2) Общите условия на BEARINGS.BG са задължителни за всички потребители и клиенти на Сайта. Всяко използване на Сайта означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

(3) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не води до недействителност или неприложимост на останалите разпоредби.

(4) Сайтът си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на продавача по какъвто и да е начин. При това положение право на клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на Сайта чрез формата за контакт или на посочените в раздел II от настоящите Общи условия координати, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Сайтът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, когато то е обосновано и основателно.

(5) Клиентът в определени случаи има право да публикува мнения относно стоки и/или услуги, както и да се свързва със Сайта на посочените адреси в раздел „Контакти”. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Сайта или игнорирани.

(6) Сайтът може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите от него промоции на Сайта за определен период от време.

(7) Характеристиките или цените на продуктите и услугите, описани в Сайта, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които BEARINGS.BG предварително се извинява на своите потребители и клиенти и уведомява, че не носи отговорност при допуснати грешки.

Чл. 7 (1) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от BEARINGS.BG по всяко време чрез актуализирането им в интернет страницата и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

(2) Актуализираните Общи условия влизат в сила незабавно след публикуването им в Сайта спрямо всички бъдещи клиенти и потребители, както и спрямо сключени преди изменението договори с клиенти юридически лица.

(3) Измененията на Общите условия не засягат сключени преди актуализирането договори от разстояние, освен ако BEARINGS.BG не е предвидило друго при спазване на действащото законодателство и чл. 8 от настоящите Общи условия.

Чл. 8 (1) В случай че BEARINGS.BG желае да обвърже с изменените Общи условия и потребители с действащи и непрекратени към деня на актуализацията на условията договори (поръчки), то търговецът ще уведоми по имейл потребителите в 7-дневен срок от изменението.

(2) В случай че потребителят не е съгласен с измененията в общите условия, последният в 1-месечен срок от уведомяването с писмено уведомление до BEARINGS.BG може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.

(3) Ако не стори това в указания срок, актуализираните Общи условия влизат в сила и спрямо потребителя след изтичане на 1 месец от уведомяването.

(4) Общите условия влизат в сила незабавно спрямо всички клиенти, без да е необходимо уведомяване, в случай че извършените промени на условията са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

(5) Актуализираните общи условия са обвързващи за клиентите търговци от деня на актуализацията им или от датата, посочена в уведомлението за изменение.

Чл. 9 BEARINGS.BG полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се имат предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, BEARINGS.BG уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

Чл. 10 (1) Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

(2) Някои обяви и оферти са обвързани с минимално или максимално количество, което може да бъде закупено от един клиент. Ако това е приложимо, това е подробно описано в индивидуалното предложение.

Чл. 11 В сайта може да се съдържат линкове, интернет връзки към други сайтове. BEARINGS.BG не носи отговорност за политиката на поверителност и условия за ползване на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

Чл. 12 Всички изображения, поместени в Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока/услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките или услугите в платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават грешно впечатление за предлаганата услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия, освен ако същите са съществени.

 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Извършване на поръчка чрез Сайта

Чл. 13 (1) Клиентът заявява желанието си да поръча/закупи стока/услуга чрез Сайта като направи поръчка по електронен път, като това е възможно с или без регистриран в Сайта профил. Няма пречка да извършите поръчка и по телефон или по електронна поща, като в този случай ще получите електронно съобщение на посочен от Вас електронен адрес. След потвърждаването на Общите условия, поръчката Ви ще се счита за извършена.

(2) Потребителят има право, ако е навършил 18 години, да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта, освен ако не са налични и само ако съгласно закона потребителят е в състояние да сключва обвързващи договори.

(3) При извършване на поръчката чрез Сайта, Потребителят има право да избере вида на стоките или услугите, както и количеството им според предложените на Сайта възможности. Възможно е системата да изиска от Вас избор и на други характеристики (например цвят), ако избраните продукти/услуги са в различни вариации.

(4) След като сте избрали продуктите/услугите, които желаете от уебсайта, както и тяхното количество следва да проследите процеса за поръчка, като имате възможност да пристъпите директно към финализиране на поръчката или да продължите с пазаруването в Сайта.

(5) Преди завършване на поръчката ще Ви бъде предоставена възможност да изберете начина на плащане и условията за доставка, а в определени случаи и да въведете промо код, гарантиращ отстъпка.

(6) Ще бъдете задължени да предоставите и данни, без които не е възможно да изпълним договора. Такива данни обикновено са имена, адрес за доставка (при поръчка на стоки), телефон и електронен адрес, а за клиенти търговци - наименование на фирма, ЕИК, ДДС номер, управител, както и данни за фактура – ако изисквате такава, като определени случаи ще Ви бъде предоставена възможност да се регистрирате в Сайта като потребител.

(7) Преди приключване на поръчка Клиентът следва да се увери, че поръчва от конкретно избран продукт (стока или услуга) с определени характеристики от категорията, от която има интерес. В сайта са налични отделни и ясни категории със стоки и услуги с намалена стойност при промоционални кампании или поради описан в обявата дефект на продукта или неговата опаковка, както и когато се предлага разопакован или мострен продукт. Това изрично е указано в обявата на Сайта. Всички други предлагани продукти са нови, неизползвани с необходимото качество.

(8) Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на BEARINGS.BG във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

(9) След като сте се уверили в съдържанието и данните на поръчката, клиентът следва да кликне (натисне) върху бутон "Поръчай", “Купи”, “Продължи” или друга аналогична възможност. С изпращането на поръчката клиентът разрешава на BEARINGS.BG да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка, нейното доставяне или сключения договор. На този етап от поръчката, но преди нейното завършване, Сайтът указва на клиента, че е налице задължение за плащане.

Потвърждаване на поръчката

Чл. 14 (1) При поръчка чрез Сайта, по телефон, имейл или посредством социалните мрежи, Сайтът изпраща уведомление до клиента, с което договорът от разстояние между Вас като клиент и BEARINGS.BG се счита за сключен под отлагателно условие по смисъла на чл. 5, ал. 10 от настоящите Общи условия. Уведомлението удостоверява също успешното регистриране на поръчката в системата на търговеца, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й, освен ако не е посочено друго в уведомлението. Това уведомление съдържа и информация по чл. 47 и чл. 48 от Закона за защита на потребителите, респективно извлечение от настоящите Общи условия, както и данни за Вашата поръчка.

(2) Уведомлението за приемане и поемане на ангажимент за изпълнение на поръчката се извършва от продавача с уведомлението по ал. 1 или от куриер, когато стоката е вече предадена към него от продавача. В последния случай куриерът действа от името на BEARINGS.BG. По своя преценка търговецът може да уведоми потребителя по имейл, чрез SMS или с обаждане.

(3) До момента на уведомяване по ал. 2, Продавачът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При това положение единствената отговорност на продавача при неизпълнение е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата, без да дължи обезщетение за неизпълнението.

Влизане в сила на договора

Чл. 15 (1) Договорът за покупко-продажба от разстояние между продавача и Клиента се смята за сключен под отлагателно условие от момента на получаване от страна на Клиента на уведомлението по чл. 14, ал. 1 за регистрирана при продавача поръчка.

(2) По силата на сключения между страните договор продавачът се задължава при сбъдване на условията, посочени в чл. 5, ал. 10, да достави лично или чрез трети лица на клиента или на посочени от него лица поръчаните от продавача стоки или услуги в сроковете и условията на настоящите Общи условия, а купувачът да заплати договорената цена и да приеме доставената стока или услуга.

(3) Договорът обвързва страните от момента на уведомяване на клиента от продавача, че стоката или услугата могат да бъдат доставени, като уведомяването става по електронна поща и/или чрез SMS или обаждане до клиента, че стоката е готова за изпращане или услугата може да бъде предоставена.

(4) Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между продавача и клиента, присъстващи в потвърждението за сключен договор по чл. 14, ал. 1.

(5) Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

VI.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

16 (1) При продажба на стоки собствеността на стоките се прехвърля от BEARINGS.BG на клиента или на посочено от него трето лице или представител с предаването на стоките на това лице и след извършване на плащането от негова страна, ако стойността не е заплатена предварително.

(2) Предаването на стоката се удостоверява с подписа на клиента или на посочено от него лице или представител върху транспортния документ или разписката, предоставен/а от куриера.

(3) Рискът от загуба или увреждане на стоката е върху Клиента считано от момента на предаване на стоката от куриера на Клиента или трето лица. Ако куриерът е избрано от Клиента лице, рискът е върху Клиента от момента на предаване на стоката от BEARINGS.BG на превозвача. Във всички случаи при констатиран транспортен дефектът Клиентът е длъжен да информира BEARINGS.BG в сроковете и при условията на чл. 25 от настоящите Общи условия.

VII. ПЛАЩАНЕ

Чл. 17 (1) Цените на стоките и услугите, обявени в Сайта, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

(2) Уебсайтът съдържа голям брой стоки и е възможно, въпреки нашите най-добри усилия, някои от характеристиките на стоките, в това число и цената, да са неверни. Ако открием грешка в цената на стоките, които сте поръчали, ще Ви информираме възможно най-скоро. Ще Ви дадем възможност да потвърдите поръчката си на правилната цена или да я анулирате.

(3) BEARINGS.BG не е задължено да продава стоки или услуги на неправилно определени цени на уебсайта.

Чл. 18 (1) Цената, начинът на плащане и срокът за плащане са посочени във всяка поръчка.

(2) Поръчки на продукти, предлагани от продавача, на стойност над 1 000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят напълно или предварително по банков път или чрез банкова карта. Обикновено при необходимо предплащане това е посочено в обявата.

(3) Продавачът ще издаде на клиента фактура за поръчаните стоки или услуги въз основа на информацията, предоставена от клиента. Когато последният не е посочил, че желае фактура, BEARINGS.BG или куриерът предоставя единствено фискален бон и/или разписка за извършената продажба при полученото в брой плащане съгласно действащото законодателство.

(4) В случай на плащания чрез PayPal или други подобни платежни системи или плащания по банков път или с карта, продавачът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от клиента по повод трансакцията, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от български лева (BGN).

(5) Плащането с карта към Сайта се обработва съгласно правилата за работа с карти и картови разплащания на банката-издател на картата. 

Чл. 19 (1) Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство, в случай че се изисква такава. Това той може да направи при извършване на поръчката или по-късно чрез съобщение до продавача.

(2) С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка, клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в профила си, ако е регистриран, или в поръчката си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

Чл. 20 Поръчки от сайта могат да бъдат заплащани по следния начин:

(1) в брой с наложен платеж (за поръчка на стоки) – в този случай стойността на поръчаните стоки и доставката (освен ако не е безплатна) следва да се заплати от клиента, от посочено от него трето лице или негов представител на куриера, извършващ доставката, в момента на получаване на стоката срещу фискален бон, предоставен от последния;

(2) по банков път - в този случай стойността на поръчаните стоки и/или услуги и доставката (освен ако не е безплатна), следва да се заплати от клиента или от избрано от него трето лице по банкова сметка на продавача, като плащането се счита за завършено, едва след като същото бъде потвърдено и съответната сума постъпи по банковата сметка на BEARINGS.BG;

(3) с дебитни, кредитни и бизнес карти VISA или Mastercard (виртуален ПОС терминал) - в този случай стойността на поръчаните стоки и/или услуги и доставката (освен ако не е безплатна), следва да се заплати от клиента или от избрано от него трето лице чрез системата за плащане на Банка ДСК, към която клиентът ще бъде автоматично пренасочен и където последният следва да въведе данните на своята карта, като плащането се счита за завършено, едва след като системата регистрира успешно плащането и сумите бъдат заверени в сметката на BEARINGS.BG.  При плащания, различни от банков превод, трансакцията се обработва от Банка ДСК и BEARINGS.BG не получава каквито и да е данни за Вашите кредитни или дебитни карти. Транзакциите с дебитни/кредитни карти се осъществяват посредством програмите за сигурност на MasterCard (MasterCard Identity check) и VISA (VISA Secure) през E-commerce платформата на Банка ДСК. При плащане с банкова карта е необходимо клиентът да въведе във формата за плащане пълни данни за банковата карта, с която да извърши плащането - номер на карта, срок на валидност, CVC/CVV код за сигурност, персонална секретна парола за 3D идентификация. С предоставянето на необходимите данни, клиентът или трето лице платец се идентифицира, потвърждава размера на плащането и нарежда сметката на картата да бъде задължена със сумата на плащането и да бъде преведена по сметката на BEARINGS.BG.

 (4) чрез PayPal (към настоящия момент не е приложимо) - в този случай стойността на поръчаните стоки и/или услуги и доставката (освен ако не е безплатна), следва да се заплати от клиента или от избрано от него трето лице чрез системата на PayPal; ако изберете този вид разплащане, ще бъдете пренасочени към системата на PayPal, където трябва да въведете Вашите електронна поща и парола или да си направите регистрация в случай, че нямате такава. Плащането се счита завършено едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена и сумите бъдат заверени в сметката на BEARINGS.BG;

(5) от гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 5000 BGN.

VIII. ДОСТАВКА НА СТОКИ

Начин на доставка

Чл. 21 (1) BEARINGS.BG се задължава да доставя поръчаните и закупени стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от клиента или до офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. В случаите на доставка до врата клиентът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на Сайта. В противен случай, доставката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка. В случай, че клиентът е регистриран в Сайта и в профила си има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

(2) BEARINGS.BG обикновено изпраща поръчана от клиент стока посредством куриерска компания „Еконт“, „Speedy” или еквивалентна такава, като клиентът в определени случаи има право по време на поръчката да избере кое куриерско дружество да изпълни доставката, както дали същата ще бъде до негов офис или до врата на посочен от клиента адрес.

(3) Заплащането на цената за доставка, когато не е договорено друго, се извършва заедно със заплащане на цената на поръчката, като моментът на плащане може да бъде различен според избрания от клиента начин на заплащане съгласно чл. 20 от настоящите Общи условия.

(4) BEARINGS.BG ще извършва доставката на стоките и предоставянето на услугите само на територията на България. В случай че клиент желае конкретна стока да му бъде доставена до адрес извън територията на България, същият следва да се свърже с BEARINGS.BG.

Цена за доставка

Чл. 22 (1) Цената за доставка на стоки, заявени от BEARINGS.BG, се калкулира автоматично преди клиентът да завърши своята поръчка. В определени случаи цената за доставка е фиксирана, независимо от броя артикули, като това изрично е посочено в Сайта и/или в конкретната обява.

(2) Цената на доставката зависи от избрания доставчик, размера и обема на пратката, адреса за доставка, като същата, когато е в рамките на България, варира от 3.00 лв. до 50.00 лв. за стандартни пратки с тегло до 10 кг, според актуалната политика на ценообразуване на съответния доставчик. Съвет: Доставката до офис на куриер е по-изгодна от доставката до посочен адрес.

(3) BEARINGS.BG има право да предвиди, че цена за доставка не се дължи от Клиента в случай на поръчка над определена стойност. Това обстоятелство ще бъде посочено в сайта и при извършване на поръчка.

(4) В определени случаи куриерското дружество начислява допълнителни такси за услуги като доставка във фиксиран час, разнос в почивен ден, SMS известяване за получена пратка.

(5) Ако друго не е посочено в обявата на избраната стока прилагат се следните условия и цени на доставка:

 • Доставка до адрес на клиента - пратката се изпраща в срок до 1 работен ден от обработване на поръчката Ви до посочен от Вас адрес с куриерска фирма Спиди или Еконт;
 • Доставка до офис на куриер - пратката се изпраща в срок от 1 работен ден от обработване на поръчката Ви;

* Hяĸoи нaceлeни мecтa (пoвeчeтo ceлa и няĸoи гpaдoвe) ca cъc cпeциaлeн peжим нa дocтaвĸa oт cтpaнa нa ĸypиepcĸитe фиpми ("пo гpaфиĸ"). Ще бъдете информирани от нас при наличие на подобни обстоятелства.

Срок на доставка

Чл. 23 (1) Поръчки на стоки от BEARINGS.BG се приемат 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и на официалните празници. Приетите поръчки се обработват и изпращат чрез куриер в рамките на 1-3 работни дни, считано от деня, в който сте получили уведомление по чл. 14, ал. 2, че ще изпълним поръчката, респ. от датата на поръчката или получено плащане (при поръчки, заплатени по банков път). Срокът на доставка се удължава съответно с броя на почивните дни при поръчки в петък, събота, неделя и по време на официални празници. Моля имайте предвид, че стандартният срок за доставка не важи за всички предлагани стоки. За стоките, за които има по-голям срок на доставка, това е отбелязано в обявата на самия продукт.

(2) Максималният срок на доставка на стоки в рамките на Република България е 7 (седем) работни дни от датата на потвърждение от продавача по чл. 14, ал. 2, че поръчката ще бъде изпълнена.

 (3) BEARINGS.BG си запазва правото едностранно да удължава срока за доставка с до 7 работни дни, без да уведомява клиента за това и да удължава сроковете с повече от 7 работни дни с предварителното съгласие на последния.

(4) Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете своевременно уведомени от страна на BEARINGS.BG.

(5) BEARINGS.BG не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от BEARINGS.BG обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката, забрана от държавен орган, извънредни или форсмажорни обстоятелства, непреодолима сила по чл. 306 от Търговския закон.

(6) BEARINGS.BG има право едностранно да удължи срока за доставка или да откаже доставка на стоки или услуги в случаите, при които поръчката е заявена с плащане чрез банков превод, виртуален ПОС/карта и плащането не е заверено по сметката на продавача.

Преглед за дефекти при доставка

Чл. 24 (1) При извършване на доставка на стока, поръчана от BEARINGS.BG, клиентът се задължава внимателно да я прегледа лично или чрез трето упълномощено от него лице, приемащо същата.

(2) При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, клиентът или третото лице следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който протокол се описват констатираните дефекти и незабавно, не по-късно от 48 часа от доставката, да уведоми BEARINGS.BG за констатираното.

Внимание! Някои продукти, предлагани в нашия сайт, са изключително чувствителни на замърсяване. Така например, лагер, закупен от нас, при отваряне може да бъде замърсен от микроскопични замърсители, невидими с човешко око, които могат осезаемо да влошат годността и функционалността на продукта. Молим Ви, в случай че при получаване на продукта установите, че същият е отворен, уведомете ни незабавно и не монтирайте продукта!

(3) Когато доставените стоки явно не съответстват на поръчаните от Клиента и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, клиентът има право в срок от 48 часа да поиска от BEARINGS.BG доставената стока да бъде заменена със съответстваща на поръчката стока.

(4) Уведомяването може да стане по какъвто и да е начин от изброените в раздел II от настоящите Общи условия или чрез формата за контакт в уебсайта BEARINGS.BG.

(5) При постъпило уведомление по предходните алинеи, BEARINGS.BG ще замени увредената/несъответстващата стока в срок до 3 /три/ работни дни, освен в случаите, при които не е налична стока от същия вид, за което BEARINGS.BG ще информира клиента своевременно и ще договори с клиента условията за замяна.

Приемане на пратката

Чл. 25 (1) При приемане на доставката от клиента или трето лице без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворени. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или клиентът не уведоми незабавно в срок до 48 часа от доставката BEARINGS.BG на посочения в Сайта телефон/имейл/адрес, клиентът губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

(2) Горепосоченото не освобождава BEARINGS.BG от задължението му да предлага стоки и услуги, съответстващи на договора за продажба и да предоставя на клиента потребител (физическо лице) правата, произтичащи от законовата гаранция, описани в раздел X от настоящите Общи условия.

(3) При отказ да се приеме доставката, потребителят дължи всички разходи по направената доставка, които включват цена на куриерски услуги и опаковка.

Чл. 26 При предаване на стоките (извън случаите на доставка на стоки на изплащане), клиентът или трето лице, приемащо доставката на посочения от клиента адрес, е задължен да подпише придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е извършило поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Клиента адрес за доставка.

Чл. 27 BEARINGS.BG осигурява подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква причина в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ или компонент, то моля да се свържете с нас и ние ще направим всичко възможно, за да го осигурим възможно най-бързо.

Неприемане на поръчката и неоснователен отказ

Чл. 28 (1) В случай, че клиент или посочено от него лице не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, BEARINGS.BG ще приеме това за неоснователен отказ от поръчката и се освобождава от задължението си да достави заявените стоки, а клиентът губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

(2) BEARINGS.BG запазва правото си да изпрати на посочения от клиента електронен или физически адрес уведомление за непотърсена пратка, както и да претендира разходите за доставка и връщане на стоката/стоките. BEARINGS.BG и клиентът се съгласяват, че уведомлението, когато е изпратено по електронен път, ще се счита за писмено и получено от деня на неговото изпращане от страна на BEARINGS.BG, без да е необходимо уведомлението да е подписано с електронен подпис.

(3) В горепосочените случаи клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като обаче поема всички разходи за доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението. BEARINGS.BG се освобождава от задължението за доставка, в случай че поръчана стока вече не е налична.

(4) В случаите по чл. 28 ал. 2 клиентът дължи на BEARINGS.BG заплащане на сумата за доставка и връщане на стоката в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, освен ако в уведомлението не е посочен друг срок. 1. ПРАВО НА ОТКАЗ И НА ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

Внимание! Настоящият раздел се прилага единствено спрямо клиенти физически лица (потребители)

Срок на право на отказ и право на замяна

Чл. 29 (1) В срок от 14 дни от сключване на договора (поръчката), когато е поръчана услуга, респективно в срок от 14 дни от получаване на стоката - при поръчка на стока, потребителят има право се откаже от поръчката на стоката/услугата от Сайта, без да посочва причина или мотив за това и без да дължи неустойки или други обезщетения на BEARINGS.BG, освен разходите за нейното връщане, а и за първоначалното изпращане на стоката, когато изпращането по желание на клиента е извършено от оператор, различен от обичайно използваните от BEARINGS.BG. В случай че продуктът и или опаковката са увредени повече от обичайното, за да бъде стоката реализирана повторно, BEARINGS.BG има право по реда на чл. 35 да удържи съответна сума за намалената стойност на стоките от сумата, подлежаща на възстановяване, която не може да надхвърля стойността на стоката.

(2) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, всеки допълнителен договор се прекратява автоматично, без потребителят да дължи каквито и да е разходи, обезщетения и/или неустойки, с изключение на разходите, предвидени в чл. 29, ал. 1, вр. с чл. 35 от настоящите Общи условия. 

(3) Правото на отказ не се прилага, съответно BEARINGS.BG има право да не уважи упражнен отказ от поръчка в случай че:

i) срокът за упражняване на правото на отказ е изтекъл 

ii) потребителят не е върнал стоката на продавача в срока по чл. 33 

iii) потребителят не е върнал стоката в цялост, ведно с компонентите и принадлежностите към него 

iv) не са налице достатъчно данни, за да се счита, че продуктът е закупен отBG (липсва фактура, касов бон или др.) 

v) правото на отказ се упражнява за услуга, която по желание на потребителя е започнала незабавно след поръчката и потребителят се е съгласил правото му на отказ да отпадне 

vi) случаите, описани в чл. 30 от настоящите Общи условия 

vii) отказът очевидно представлява злоупотреба с право от страна на потребителя - например върнатата стока очевидно е употребявана повече от необходимото изпробване или потребителят е увредил стоката 

viii) клиентът е върнал продукта със заявка наложен платеж - в този случай BEARINGS.BG има право да откаже приемане на върнатия продукт и плащане на наложения платеж 

 1. ix) върнатият продукт е негоден за повторна реализация поради отстранена предпазна опаковка, защитаваща стоката от замърсяване или увреждане;

(4) Срокът за отказ от поръчка, когато същата съдържа много стоки, доставяни в различни дни, е 14 дни, считано от датата, на която потребителят или трето лице, посочено от него, влезе във владение (получи) последната стока от поръчката;

(5) Срокът за отказ от поръчка, която се състои от множество партиди или части е 14 дни, считано от датата, на която потребителят или трето лице, посочено от него, влезе във владение на последната партида или част;

(6) Срокът за отказ от поръчка на абонамент, с която редовно се доставя стока за определен период (например абонамент за получаване на продукт всеки месец) е 14 дни, считано от датата, на която потребителят или трето лице, посочено от него, влезе във владение на първата стока;

Стоки и услуги, за които клиентът няма право на отказ и замяна

Чл. 30 Клиентът няма право да се откаже от сключения договор или да иска замяна на продукт с друг, в следните случаи:

(1) при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача;

(2) при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от продавачи, които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

(3) при доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

(4) при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

(5) при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

(6) при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

(7) при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, както и на такива, на които са извършени от потребителя конфигурации на настройки и други промени по софтуера на стоката;

(8) при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;

(9) при доставка на стока, която не се произвежда серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва индивидуално и специално за Клиента;

(10) при доставка на стока, която е преработена от Клиента;

(11) при върнат продукт, който е видимо използван от Клиента или увреден;

Внимание! Някои продукти, предлагани в нашия сайт, са изключително чувствителни на замърсяване. Така например, лагер, закупен от нас, при отваряне може да бъде замърсен от микроскопични замърсители, невидими с човешко око, които могат осезаемо да влошат годността и функционалността на продукта. Подобни продукти се предлагат опаковани във фолио/ целофан и кутия, които не позволяват навлизането на замърсители в продукта. На опаковката на продукта са поставени и кодове от производителя, указващи партида и дата на производство, които следва да са запазени в цялост, за да приемем отказа. В случай че поръчката Ви е именно на такъв продукт, то можем да откажем приемане на отказ при върнат разпечатан продукт, който вследствие на разопаковането му е замърсен или не могат да се установяват поставените от производителя знаци ИЛИ да уважим правото Ви на отказ, но да удържим съответна част на сумата, която може да бъде и 100 % от стойността на стоката.

Чл. 31 (1) В 14-дневен срок от получаване на стоката потребителят има право и да замени продукт, в случай че доставената му стока не съответства на очакваното от потребителя предвид нормалното предназначение на продукта.

(2) При упражнено право на замяна и наличието на предпоставки за уважаването му, BEARINGS.BG се задължава да замени продукта с друг в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която потребителят е върнал съответния продукт на BEARINGS.BG. В случай че продавачът не разполага с искания продукт и същият не е наличен, той предлага на потребителя друг продукт, като при съгласие на последния замяната става с този друг продукт, като в случай на разлика в цените между двата продукта страните уговарят начина на доплащане/възстановяване на продажната цена, формирала разликата. При липса на съгласие BEARINGS.BG следва да възстанови на потребителя заплатената за стоката сума в сроковете и при условията, посочени в предходните алинеи на настоящата разпоредба.

Уведомяване за отказа

Чл. 32 (1) Уведомяването от потребителя, че се отказва от договора или че желае да замени получения продукт с друг от същия вид, следва да стане в срока по чл. 29, по някой от посочените начини:

 • чрез обаждане на телефоните за контакт с BEARINGS.BG;
 • чрез имейл на електронния адрес на Продавача в свободен текст;
 • чрез писмо с обратна разписка на адреса на BEARINGS.BG в свободен текст;
 • чрез попълване и изпращане до BEARINGS.BG на Стандартен формуляр за отказ по образец, наличен по-долу;

(2) Потребителят може, но не е задължен да използва Стандартния формуляр за отказ или замяна по образец, както следва:

До „ИНТРАКОМ  БЕАРИНГС ООД“, ЕИК 205738361, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, Бизнес Парк Варна, сграда В8, офис Р06, е-mail: [email protected]

Адрес за връщане на поръчки:

гр. Варна 9000, Бизнес Парк Варна, сграда В8, офис Р06

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

Размер: ............................................................/ако е приложимо/

Стоката е поръчана на …………………........ /посочва се датата на поръчката/

Стоката е получена на …………………....... /посочва се датата на доставката/

Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/

гр./с………………………………………….../адрес на клиента/

Е-mail и телефон за връзка:.............................

Желая да ми възстановите заплатената от мен сума за стоката и нейната доставка по банков път / по друг начин, със следните данни:

 • IBAN: …………………………………………..........
 • При банка: …………………………………………...
 • Титуляр:…………………………………………........
 • Друго: ...........................................................................

……………….……………………………. ..../Дата/

........................................................................../Подпис на клиента/

Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.

Връщане на стоката

Чл. 33 (1) При отказ от поръчка на стока от BEARINGS.BG, както и при искане за замяна, потребителят следва в 14-дневен срок от уведомяването, че се отказва от поръчката или желае замяна на продукт, да върне продукта в неговата цялост и в състояние, в което е била стоката при получаването й, заедно с издадената от BEARINGS.BG фактура и/или касова бележка, издадена от продавача или куриера, доставил стоката, на по-горе посочения адрес.

(2) При връщане на продукта потребителят следва да укаже на пощенския оператор или куриерското дружество, че желае услугата „Преглед на стоката“, тъй като нашият отдел проверява за състоянието на стоката преди приемането й обратно и възстановяване на суми на потребителя.

(3) Връщането на стоката е за сметка на потребителя. Ако потребителят не е заплатил доставката за връщане, BEARINGS.BG удържа разходите за доставка от цената, подлежаща на възстановяване и връща на потребителя разликата.

Възстановяване на заплатена сума

Чл. 34 (1) При упражнено право на отказ и наличието на предпоставки за уважаването му, BEARINGS.BG се задължава да възстанови платената цена по договора, сключен от разстояние, от който потребителят се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която последният е върнал съответния продукт или от датата на предоставяне на безспорно доказателство за връщането на продукта от страна на потребителя. При упражнено право на отказ от услуги, срокът за връщане на заплатените от потребителя суми е 14 /четиринадесет/ дни от датата на уведомяване на BEARINGS.BG за отказа. Възстановяването на суми се извършва след удържане на суми по реда на чл. 35, ако това е приложимо.

(2) Сумата, подлежаща на възстановяване по ал. 1 включва заплатената от потребителя цена за стоката или услугата без цената за куриерски услуги.

(3) Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за потребителя, освен ако банката или платежната институция, която го обслужва не изисква някакви такси:

 • Плащанията, направени с банков превод, дебитна или кредитна карта – по банкова сметка, предоставена от потребителя или чрез възстановяване на сумата по сметката, от която е било извършено плащането. По желание на клиента връщането на сумата може да стане по същия начин, по който е платена поръчката;
 • Плащанията, направени чрез наложен платеж или по друг начин – по банкова сметка, допълнително предоставена от потребителя;

Удържане на суми

Чл. 35 BEARINGS.BG има право да удържи от стойността по чл. 34, ал. 1 преди възстановяването й съответно:

(1) сума за намалената стойност на продукта, в това число на неговата опаковка, ако след връщането се установи похабяване и или увреждане на продукта или опаковката, които не се дължат на обикновеното му изпробване;

(2) сума за изпълнената до момента на отказа част от услуга, ако потребителят е заявил, че желае изпълнението на услугата да започне веднага;

(3) пропорционалната сума на това, което действително е било предоставено на потребителя до момента, в който той е уведомил BEARINGS.BG за отказа;

(4) разходите за връщане на стоката обратно до BEARINGS.BG;

(5) разходите за първоначалното изпращане на стоката, когато изпращането по желание на клиента е извършено от различен от обичайно използвания от продавача превозвач.

Чл. 36 В случаите, при които изпълнението на услуга е започнало в 14-дневен срок от поръчката с предварителното съгласие на потребителя и при получен от клиента превод (капаро) и последващо упражнено от него право на отказ, BEARINGS.BG има право да удържи от депозита сума, еквивалентна на изпълненото до момента на отказа. При липса на капаро, BEARINGS.BG запазва възможността да претендира от Клиента заплащане на сумата.

Извлечение от Закона за защита на потребителите

Чл. 37 Извлечение от уредбата на правото на отказ можете да откриете ТУК.

Други случаи на отказ (анулиране)

Чл. 38 (1) BEARINGS.BG има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от потребителя поръчка, за което следва да уведоми последния по подходящ начин.

(2) Ако анулирането на поръчка е преди потвърждението за възможността за изпълнение по смисъла на чл. 14, ал. 2, BEARINGS.BG не носи отговорност и не дължи обезщетения и неустойки на потребителя.

(3) BEARINGS.BG може едностранно да анулира поръчка, в случай че клиентът е заявил продукт или услуга от Сайта, като е отбелязал, че поръчката е предназначена за трето лице (например за подарък), чиито данни е посочил за целите на доставката. Анулирането в този случай може да се извърши, в случай че BEARINGS.BG има съмнение, че пратката е със заплашително, укорително, подигравателно или друго, противоречащо на добрите нрави и морал, предназначение.

Чл. 39 Анулирането на поръчка не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

(1) неприемане от страна на банката-издател на клиента на транзакцията при онлайн плащане;

(2) осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавача при онлайн плащания;

(3) неизпълнение или анулиране на поръчка от страна на продавача, преди за същата да е налице потвърждение по смисъла на чл. 14, ал. 2 от настоящите Общи условия;

Чл. 40. В случаите по чл. 39 поръчката се анулира автоматично.

X.ГАРАНЦИЯ. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

Внимание! Настоящият раздел се прилага единствено спрямо клиенти физически лица (потребители). Рекламация на стоки извън срока на годност (трайност) и или извън срок „Най-добър до“, посочени на опаковката, когато срокът е изтекъл след получаване на стоката, не се приемат, освен ако закон не предвижда друго.

Несъответствие на стоката с договора. Законова гаранция

Чл. 41 (1) BEARINGS.BG предлага всички стоки на Сайта със законова гаранция за съответствие на стоката с договора в съответствие с действащото законодателство. Една стока съответства на договора, когато същата притежава обичайните за този вид продукт качество, функционалност и предназначение. Услуги, поръчани през Сайта имат гаранция за съответствие с договора, само ако това изрично е посочено в обявата за услугата.

(2) Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако продавачът не докаже, че несъответствието се дължи на други причини, за които BEARINGS.BG не отговаря. За несъответствия, проявили се след 6-месечния период потребителят следва да докаже, че причината за дефекта е отговорност на BEARINGS.BG .

Някои продукти, предлагани в нашия сайт, са изключително чувствителни на замърсяване. Така например, лагер, закупен от нас, при отваряне може да бъде замърсен от микроскопични замърсители, невидими с човешко око, които могат осезаемо да влошат годността и функционалността на продукта. Подобни продукти се предлагат опаковани във фолио/ целофан и кутия, които не позволяват навлизането на замърсители в продукта. На опаковката на продукта са поставени и кодове от производителя, указващи партида и дата на производство, които следва да са запазени в цялост, за да приемем рекламацията. В случай че поръчката Ви е именно на такъв продукт, то можем да откажем приемане на рекламация при върнат разпечатан продукт, който вследствие на разопаковането му е замърсен или не могат да се установяват поставените от производителя знаци. Ако сте получили продукта разпечатан, незабавно ни уведомете след получаването му и не го монтирайте в този му вид.

Срок за подаване на рекламация

Чл. 42  (1) Рекламацията на потребителска стока/услуга може да се предяви по реда на чл. 44 от потребителя в следните срокове:

 • до 24 месеца от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, освен ако несъответствието е явно, при което се прилагат сроковете, посочени в ал. 2 от настоящата разпоредба;
 • до 48 часа от приемане на стоката, когато несъответствието е външно, видимо и явно и е могло да бъде констатирано при определен преглед по време или непосредствено след доставката;

(2)  Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между BEARINGS.BG и потребителя за решаване на спора.

(3) Гаранционният срок започва да тече от датата на получаване на стоката.

Чл. 43 Не е налице несъответствие на стоката с договора за продажба в следните случаи:

(1) отклонението/несъответствието не е съществено;

(2) Потребителят е имал специални изисквания спрямо продукта, които не е посочил писмено на BEARINGS.BG преди поръчката и продуктът не съответства на тези очаквания на потребителя;

(3) несъответствието се дължи на естеството на стоката и нормалното й изхабяване с времето;

(4) несъответствието е причинено от неправилни експлоатация/ инсталиране/съхранение/употреба на продукта;

(5) Потребителят при сключването на договора (поръчката) е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието – например в момента на поръчката потребителят е информиран от нас, че стоката е с определени несъответствия с обичайното (например стока от категория в сайта с преоценени стоки, стоки с дефект, разопаковани стоки, когато в Сайта ясно е посочено, че стоката е намалена поради наличен дефект или конкретно обстоятелство);

(6) несъответствието е видимо и явно и касае външния вид на стоката (например драскотини, откъсвания на опаковката или част от съдържанието на продукта) и е могло да бъде констатирано при обикновен преглед на стоката още при приемането й (доставката) и въпреки това потребителят не е подписал протокол за щети пред куриера и или не е уведомил BEARINGS.BG в сроковете по чл. 24, ал. 2 от настоящите Общи условия;

(7) несъответствието се е проявило след изтичане на посочения на опаковката на стоката срок на годност;

(8) Дефектите са резултат от погрешен избор на продуктите и изделията, неправилен монтаж, лоша експлоатация и поддръжка или форсмажорни причини. В този случай ПРОДАВАЧЪТ не носи каквато и да е отговорност за нанесени загуби и/или пропуснати ползи.

Рекламация

Чл. 44 (1) Потребителят има право в сроковете, посочени в чл. 42, да предяви пред BEARINGS.BG рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното /поръчаното/, когато след доставката, са открити несъответствия на стоката с договора за продажба, независимо от това дали производителят, вносителят или продавачът е предоставил търговска гаранция на стоката.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба от страна на BEARINGS.BG е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, предпочитан начин за контакт;

(4)  Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

(5) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

i) касова бележка или фактура 

ii) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното - при наличие на такива 

iii) други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(6) Рекламацията се подава до BEARINGS.BG по един от следните начини по избор на потребителя:

 • чрез обаждане на телефоните за контакт с BEARINGS.BG;
 • на място на адрес: гр. Варна 9000, Бизнес Парк Варна, сграда В8, офис Р06
 • чрез имейл на електронния адрес на BEARINGS.BG в свободен текст;
 • чрез писмо с обратна разписка на адреса на BEARINGS.BG в свободен текст;
 • чрез попълване и изпращане до BEARINGS.BG на Стандартен формуляр за рекламация по образец, както следва:

До „ИНТРАКОМ  БЕАРИНГС ООД“, ЕИК 205738361, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, Бизнес Парк Варна, сграда В8, офис Р06, е-mail: [email protected]

Адрес за връщане на стоката:

гр. Варна 9000, Бизнес Парк Варна, сграда В8, офис Р06

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

Размер: ............................................................./ако е приложимо/

Стоката е поръчана на …………………........ /посочва се датата на поръчката/

Стоката е получена на …………………....... /посочва се датата на доставката/

Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/

гр./с………………………………………….../адрес на клиента/

Е-mail и телефон за връзка:.............................

Използвана ли е стоката? - Да/Не................../заградете вярното/

Описание на проблема:

 • възел / машина, в която се използва ................. .....................................................................................
 • начин на монтаж ....................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

.....................................................................................

 • кой е извършил монтажа ........................................

.....................................................................................

 • натоварване ............................................................

.....................................................................................

 • обороти ....................................................................

Температура ...........................................................

 • смазки – тип .........................................................., производител .........................................................., количество ...............................................................;
 • друга информация относно работните условия ..................................................................................

...................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

/заградете избора/

 1. Предпочитам безплатен ремонт по реда на чл. 113 и чл. 114 от Закона за защита на потребителите.
 2. Желая да заменя продукта с друг. Поръчал съм грешен продукт.
 3. Стоката е увредена при транспорта. Прилагам Протокол за щети.
 4. Желая отстъпка от цената на продукта/услугата.
 5. Желая ваучер, който да използвам за нова поръчка (срок 2 години).
 6. Желая извършване на услугата в съответствие с договора
 7. Желая да ми бъде възстановена заплатената за продукта/услуга сума по следния начин: ..........................................................................................................................

посочете начин на възстановяване, а при заявено връщане на сумите по банков път, моля посочете банкова сметка

Прилагам следните документи:

 1. Касова бележка или фактура;
 2. Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

 1. Гаранционен сертификат

……………….……………………………. ..../Дата/

........................................................................../Подпис на клиента/

Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.

Чл. 45 (1) В случаите, при които рекламацията е предявена извън обект на BEARINGS.BG, потребителят следва да изпрати стоката до адрес на продавача: гр. Варна 9000, Бизнес Парк Варна, сграда В8, офис Р06 

(2) Доставката е за сметка на BEARINGS.BG, в случай че рекламацията се окаже основателна и потребителят върне продукта чрез обичайната за продавача куриерска компания. При избран друг начин, както и при неоснователни рекламации, BEARINGS.BG не отговаря за разходите за доставка.

Чл. 46 Ако BEARINGS.BG е предоставило търговска гаранция на стоката, допълваща законовата гаранция по чл. 42, и срокът на търговската гаранция е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

Вписване на рекламацията. Привеждане в съответствие

Чл. 47 (1) BEARINGS.BG при предявена рекламация вписва същата в Регистър на рекламациите, като предоставя на потребителя номер и дата на рекламацията, както и информация кой служител е приел същата.

(2) В срок до 30 дни от предявяване на рекламацията BEARINGS.BG се произнася дали същата е основателна или не.

Чл. 48 При основателни рекламации BEARINGS.BG привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на срока по 47, ал. 2. Стоката се привежда в съответствие с договора безплатно по един от следните начини по преценка на Продавача според естеството на несъответствието:

(1) ремонт на стоката (ако е възможно и приложимо) - всички ремонти на продукти, закупени от Сайта се извършват в България в оторизирани от продавача сервизи;

(2) замяна на стоката с нова от същия вид;

Чл. 49 (1) Ако някое от действията, посочени в чл. 48, ал. 1 и ал. 2, се окаже невъзможно или неподходящо поради причини като невъзможност за ремонт поради прекомерни разходи за ремонта, надхвърлящи стойността на стоката, поради съществен неотстраним дефект или заради естеството на стоката, невъзможност за замяна поради липсваща наличност на продукта, BEARINGS.BG връща заплатената от потребителя стойност за стоката и за нейната доставка.

(2) Връщане на цената за стоката и нейната доставка BEARINGS.BG дължи и в следните случаи:

 • три пъти вече ремонтирана стока е ремонтирана и в срока по чл. 42, ал. 1, стоката отново прояви несъответствие;
 • когато не се е произнесъл по рекламацията в срока по чл. 47, ал. 2 от настоящите Общи условия;

Чл. 50 (1) Ако стоката неоснователно не е поправена или заменена от BEARINGS.BG в срока по чл. 47, ал. 2, потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката.

(2) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

(3) Потребителят има правото по ал. 1 и когато не е удовлетворен от решаването на рекламацията от страна на BEARINGS.BG. Последният е задължен да удовлетвори искането на потребителя, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока по чл. 42, ал. 1, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато BEARINGS.BG се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Неоснователна рекламация

Чл. 51. Рекламацията е неоснователна и няма да бъде уважена, когато:

(1) е предявена след изтичане на сроковете по чл. 42;

(2) е налице някое от условията в чл. 43;

(3) за изработката на продукта са използвани материали на потребителя, които поради своето качество са довели до несъответствие на получения от материалите готов продукт;

(4) потребителят не е предоставил документите по чл. 44, ал. 5 и/или не е върнал продукта, съответно върнал го е без прилежащите към него аксесоари и или компоненти;

(5) е извършен ремонт или е направен опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от BEARINGS.BG лице или сервизен център;

(6) е извършена модификация или промяна на техническите характеристики и това се е случило без знанието и съгласието на BEARINGS.BG и извън оторизиран от него сервиз и или в противоречие с настоящите Общи условия;

(7) са налице повреди, причинени от потребителя и или трето лице, за което BEARINGS.BG не носи отговорност, както в случаите, при които дефектът е причинен от други модули и устройства, използвани съвместно с гаранционния продукт;

(8) е нарушена физическата цялост на продукта и или на гаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса;

(9) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта, както и когато дефектът е причинен от обстоятелства, за които BEARINGS.BG не отговаря - неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, неправилно заземяване, механични деформации, природни бедствия, неспазване на посочените изисквания към електрическото захранване, щети, причинени от вода или влага;

(10) рекламацията касае продукт, който не е закупен от BEARINGS.BG (например посочили сте, че продуктът е закупен от нас, но сте ни изпратили друг продукт);

(11) при упражнена рекламация и върнат от потребителя продукт в недобър вид, ако видът на продукта безспорно индикира: 

i) злоупотреба с право 

ii) неполагане от потребителя на дължима грижа 

iii) неправилна употреба и или поддръжка спрямо продукта, поради което може да се заключи, че дефектът е причинен по негова вина (надиране, отчупване, смачкване на продукта и или негови компоненти, следи от употребена сила спрямо продукта, изпускане, притискане и прочее) 

iv) неправилна инсталация, монтиране или намеса 

v) отстраняване или модифициране от трети лица на елементи от продукта;

(12) не е налице несъответствие;

Чл. 52 (1) При неоснователна рекламация BEARINGS.BG информира писмено потребителя за решението си и се освобождава от отговорност да уважи рекламацията и да извърши привеждане на стоката в съответствие с договора.

(2) Поправката / ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на BEARINGS.BG да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на потребителя и се извършва в срок, уговорен между страните.

Извлечение от Закона за защита на потребителите

Чл. 53 Извлечение от закона относно правото на рекламация и законова гаранция вижте ТУК.

 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 54 (1) Цялото съдържание, присъстващо в Сайта а именно - логото, ведно с фигурите и текстът, съдържащи се в него, надписи и изображения, чертежи, схеми, графики, дизайн, база данни, описания, методи, процеси и други обекти на интелектуалната собственост и авторското право, съдържанието на Общите условия, са собственост на „ИНТРАКОМ БЕАРИНГС ООД“ или на трети лица, от които „ИНТРАКОМ БЕАРИНГС ООД“ е получило съгласие за възпроизвеждане и или има договор за използването на обекта на интелектуалната собственост и или авторското право.

(2) BEARINGS.BG е търговско наименование и домейн, използвани от „ИНТРАКОМ БЕАРИНГС ООД“ 

Чл. 55 BEARINGS.BG запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързана по какъвто и да е начин със Сайта.

Чл. 56 Определени продукти, изложени в Сайта, са със собствен, специфичен и единствен по рода си дизайн, притежание на BEARINGS.BG, който представлява обект на авторско право и интелектуална собственост.

Чл. 57 Посетителите в Сайта могат да използват съдържанието единствено за целите на покупко-продажбата. Използването на съдържанието за други цели, различни от изложените в Общите условия се счита за нарушаване на настоящите Общи условия на Сайта, както и за нарушаване на интелектуалната собственост, притежание на „ИНТРАКОМ БЕАРИНГС ООД“.

Чл. 58 Всеки продукт и всяка услуга, изложени и предлагани в Сайта, отговарят на европейските и националните изисквания, касаещи конкретния продукт/конкретната услуга.

Чл. 59 (1) Посетителите в Сайта могат да копират, споделят, прехвърлят и/или използват съдържанието само за лични нетърговски цели и единствено в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ и е получено изрично писмено съгласие от страна на „ИНТРАКОМ БЕАРИНГС ООД“ или третите лица, носители на авторски и други права върху интелектуална собственост, които са дали своето съгласие за използване на техни произведения и други обекти на интелектуалната собственост.

(2) BEARINGS.BG дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазина, само когато препратката е ясна и недвусмислена.

(3) Забранява се копирането на текстове от Сайта. Поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на BEARINGS.BG или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: онлайн магазин /посочете домейна на нашия Сайт/“, като задължително линка следва да отвежда към онлайн магазина BEARINGS.BG.

XII. РЕКЛАМА

Чл. 60 (1) В момента, в който потребител физическо лице създаде регистрация на профил (акаунт) в Сайта и или извърши поръчка, има възможността да изрази съгласието си за получаване на рекламни съобщения. Той може да заяви това желание и като попълни формата за абонамент, достъпна на Сайта.

(2) Съгласие за получаване на такива съобщения може да направи и всяко лице чрез попълване на формата за абонамент на Сайта, изпращане на съобщение/писмо на посочените в интернет страницата адреси или посредством отбелязване на специално обозначено съгласие за получаване на реклама.

(3) За предоставяне на рекламни съобщения спрямо регистрирали профил в Сайта юридически лица и или спрямо клиенти юридически лица, поръчали стоки или услуги от Сайта, BEARINGS.BG няма задължение да изисква съгласие за изпращане на рекламни съобщения.

Чл. 61 (1) Отказ от получаване на рекламни съобщения потребителят може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, като промени настройките в акаунта си или като се свърже с BEARINGS.BG по какъвто и да е друг начин от посочените в настоящите Общи условия и в Сайта.

(2) Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

XIII.ОТГОВОРНОСТ

Чл. 62 (1) Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност BEARINGS.BG при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на купувача, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството Потребител по смисъла на Закона за защита на Потребителите.

(2) BEARINGS.BG не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

(3) BEARINGS.BG не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(4) BEARINGS.BG не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или неизползване на BEARINGS.BG и сключване на договори за покупко-продажба с BEARINGS.BG.

(5) BEARINGS.BG не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(6) BEARINGS.BG не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата BEARINGS.BG

(7) BEARINGS.BG не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последвала загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(8) BEARINGS.BG не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателят.

XIV.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 63. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на за поверителност на личните данни, която можете да достъпите ТУК

(2) Въведените от посетителите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като BEARINGS.BG, по-конкретно „ИНТРАКОМ БЕАРИНГС ООД“, ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни.

(3) При съгласие на посетителя с Политиката за поверителност на личните данни, той изрично потвърждава, че е съгласен BEARINGS.BG да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на посетителя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Посетителят се съгласява, че BEARINGS.BG може да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на посетителя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни.

(4) Посетителят се съгласява, че BEARINGS.BG има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към посетителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на посетителя в електронния магазин на продавача в платформата BEARINGS.BG.

(5) Посетителят се съгласява, че BEARINGS.BG има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на посетителя при използването на електронния магазин на продавача. Посетителят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

(6) Личните данни на посетителя могат да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

Чл. 64. (1) Във всеки момент, BEARINGS.BG има право да изисква от посетителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина посетителя е забравил или изгубил своите име и парола, BEARINGS.BG има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: BEARINGS.BG.

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Чл. 65 (1) Спорове, възникнали между BEARINGS.BG и потребители и клиенти юридически лица, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

(2) Страните могат да разрешат възникнали помежду им спорове и извънсъдебно чрез алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци, което представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги, Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „ИНТРАКОМ БЕАРИНГС ООД“ и потребителите физически лица е Обща Помирителна комисия. Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

Чл. 66 Потребителите физически лица могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на http://ec.europa.eu/odr , която представлява единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите спорове помежду си.

XVI. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Чл. 67 BEARINGS.BG и всички клиенти (физически и юридически лица), както и посетителите на Сайта, се съгласяват, че за контакт между страните се приемат:

(1) За продавача: „ИНТРАКОМ  БЕАРИНГС ООД“, ЕИК 205738361, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, Бизнес Парк Варна, сграда В8, офис Р06:

- чрез телефон: +35952964444

- чрез имейл: [email protected]

- чрез писмо до адрес: гр. Варна 9000, Бизнес Парк Варна, сграда В8, офис Р06

- чрез формата за контакт в Сайта;

(2) За клиента или посетителя в Сайта:

- чрез телефона, посочен от него в поръчката/кореспонденцията;

- чрез имейл, посочен от него в поръчката/кореспонденцията;

- чрез писмо до адреса, посочен от него в поръчката/кореспонденцията като адрес за доставка;

Чл. 68 Уведомленията и съобщенията, които страните обменят помежду си чрез електронна поща (имейл) се считат за такива в писмена форма и страните придават на същите действие на писмен документ, без да е необходимо да са подписани с електронен подпис.

XVII. ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 69 Органите, регулиращи дейността на BEARINGS.BG са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

E-mail: [email protected], [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на Потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. "Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bgXVIII.  ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 70 (1) Ползвателят и BEARINGS.BG в платформата се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и BEARINGS.BG се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 71. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между BEARINGS.BG и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 72. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 73. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на BEARINGS.BG.

 

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки